Protejarea şi promovarea Luncii Mureşului

 

Cod SMIS: RO0102.02-03

Titlu: Protejarea şi  promovarea Luncii Mureşului

Beneficiar: RNP Romsilva – Direcția Silvică Arad

Dată începere: martie 2002

Dată finalizare: noiembrie 2006

Valoare totală proiect: 2,670,000.00

Eligibil proiect: 2,670,000.00

Eligibil beneficiar: 2,670,000.00

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana (Phare CBC)

Moneda: EURO

Detalii proiect
Obiective:
  1. Protejarea biodiversităţii în regiunea de frontiera România-Ungaria
  2. Monitorizarea ştiinţifică a diferitelor ecosisteme;
  3. Protejarea Luncii Mureşului;
  4. Implementarea unor programe educaţionale şi informative despre protejarea naturii, pentru comunitatea locală.
Justificare:

Scopul acestui proiect este asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei şi conservarea diversitatii biologice. Situaţiile privind poluarea accidentală vor putea fi mai eficient prevenite şi controlate  printr-o activitatea de monitorizare permanenta a calităţii apei. Se va efectua un inventar al  speciilor de plante şi animale din zonă şi se vor evidenţia problemele existente. În acelaşi timp se va promova eco-turismul pentru această zonă.

Aceste obiective corespund principiilor strategice de dezvoltare aşa cum sunt prezentate în Strategia de Dezvoltare Regională pentru Zona Frontierei de Vest.

În plus acest proiect este în concordanţă cu priorităţile indicate în Documentul de Programe Comune (Joint Programming Document – JPD). Acesta constituie cadrul general de cooperare între România şi Ungaria ( HG. Nr.1050 din 6 nov. 2000). În conformitate cu prioritatea nr. 5 privind Protecţia Mediului şi Managementul resurselor de Apa, masurile eligibile sunt:

Acţiuni de cooperare în scopul protecţiei resurselor naturale

⇒ Protecţia vieţii sălbatice, conservarea ecosistemelor valoroase.

Rezultate:

⇒ Implementarea activităţii de monitorizare a ecosistemelor

⇒ Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice din zona de frontiera a României, similar celor din Parcul Naţional Koros-Maros din Ungaria

⇒ Deschiderea unui centru de vizitare

Activități:

Pregătirea specificaţiilor tehnice şi a documentaţiilor de ofertă pentru:

⇒ Achiziţia echipamentelor în cadrul componentei Monitorizarea ecosistemului;

⇒ Achiziţia lucrărilor (2 grupe – construcţia şi refacerea accesului în aria protejată, instalarea de împrejmuiri şi construcţia centrului de vizitare, precum şi pentru supravegherea şi recepţia lucrărilor în cadrul componentelor Protejarea zonei şi Crearea centrului de vizitare).

Monitorizarea ecosistemului

Activitatea de monitorizare în zona Lunca Mureşului Inferior va consta în colectarea de date  pentru constituirea unei baze de date pentru următoarele componente de mediu: apă, aer, sol, faună, floră şi activităţi antropice pentru a putea lua decizii funcţie de evoluţia factorilor de mediu din zonă. Rezultatele obţinute vor fi de asemenea utilizate pentru elaborarea planului de management al rezervaţiei.

În cadrul acestei componente se va finanţa achiziţionarea echipamentului necesar, cum ar fi:

⇒ Computere şi programe pentru computere;

⇒ Echipament de laborator – laborator pentru analize de apă, aer şi sol;

⇒ Echipament de laborator – laborator pentru cercetare biologică;

⇒ Staţie meteo automatizată (computerizată şi numai pentru nevoile rezervaţiei).

Plata taxelor, avizelor şi autorizaţilor necesare pentru importul echipamentelor, precum şi a formalităţilor vamale vor fi suportate de către Direcţia Silvică Arad.

Planul de management al rezervaţiei nu este inclus în această activitate. El va fi schiţat de specialiştii români în perioada de implementare a proiectului. Protejarea zonei se va realiza pe baza implementării Planului de management al rezervaţiei.

Protejarea zonei

În cadrul acestei componente următoarele lucrări/activităţi vor fi finanţate (caracteristice):

⇒ Construcţia şi refacerea căilor de acces în zona protejată, platforma de acces la centrul de vizitare Ceala, inclusiv realizarea măsurătorilor topografice şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

⇒ Supervizarea lucrărilor de construcţie din cadrul proiectului conform procedurilor FIDIC;

Măsurători de teren, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare, taxe şi comisioane, cheltuieli pentru organizarea licitaţiei;

⇒ Instalarea de împrejmuiri împotriva impactului antropic – garduri, garduri vii, bariere, şanţuri, pentru a evita deranjarea migraţiei naturale a speciilor de animale sălbatice;

⇒ O motopompă pentru a asigura un nivel constant al apei în Lacul Bezdin (importantă arie protejată) – pomparea apei din Râul Mureş va fi autorizată;

⇒ Cumpărarea de echipament pentru personalul angajat (uniforme, sisteme de comunicare, binocluri, echipamente de campare pentru activităţi ce se desfăşoară în teren etc);

⇒ 2 şalupe, 2 autoturisme de teren, 1 microbus sunt extrem de necesare pentru activităţile ce trebuie realizate şi vor fi achiziţionate din contribuţia părţii române;

Refacerea celor 3 bacuri pentru traversarea Mureşului, având în vedere că rezervaţia se întinde pe 75 km lungime şi nu exista poduri în aval de Arad până la graniţa cu Ungaria. Aceste bacuri vor asigura legătura între cele două maluri ale râului pentru personalul de teren, turişti şi localnici.

Crearea Centrului de Vizitare

Se va construi un centru administrativ ce va include: birouri şi laboratoare pentru monitorizarea ecosistemelor şi un centru de informare pentru vizitatori. În acest centru vizitatorii vor găsi  informaţii despre principalele aspecte referitoare la. Centrul de Vizitare va avea o sala de prezentare (conferinţe), precum şi facilităţi de cazare care vor fi folosite în primul rând pentru personalul rezervaţiei, cercetători, şi în limita posibilităţilor pentru cazarea unor grupuri organizate de vizitatori.

În cadrul acestei componente se va finanţa construcţia clădirii. Clădirea va avea o suprafaţă de aproximativ 800 m2, şi va avea subsol, parter şi etaj. Va fi construită în concordanţă cu arhitectura locală, folosind materiale de construcţie din zonă şi va avea două corpuri principale:

⇒ Clădirea funcţională: 3 birouri, 3 laboratoare, o sala de prezentare (conferinţe);
⇒ Facilităţi de cazare: dormitoare, sala de mese, băi, dormitoare comune, duşuricomune.

În plus, se vor mai construi:

⇒ parcare, 3 garaje, alte anexe
⇒ drum de acces, garduri
⇒ Utilităţi: sistem de alimentare şi canalizare a apei, bazin vidanjabil din beton, reţea de alimentare electrica, reţeaua telefonică, sistem de încălzire pe bază de gaz.

În plus se vor achiziţiona echipamentele şi dotările necesare: mobilier, instalaţii sanitare, dotările din sala de mese, aparatura de laborator, birotică.

Vor fi finanţate şi construirea a două puncte de informare turistice în raza localităţilor Pecica şi Cenad.

Promovarea turismului

Se va elabora un program în vederea organizării de: tabere de instruire pentru promovarea zonei , stagii de instruire a cadrelor didactice din învăţământul de specialitate precum şi a altor specialişti.

În cadrul acestei componente se vor finanţa următoarele activităţi caracteristice:

⇒ Programe pentru promovarea zonei;
⇒ Organizarea de conferinţe şi simpozioane cu posibilitatea realizării observaţiilor în teren;
⇒ Activităţi de informare şi educare (proiecţii de filme, pliante, broşuri, etc.);
⇒ Vizitarea zonei în grupuri organizate însoţite de personal de specialitate;
⇒ Facilităţi de cazare pentru turişti şi grupuri organizate;
⇒ Activităţile publicitare vor fi derulate pe toata durata implementării proiectului;
⇒ Realizarea şi distribuirea de pliante, filme şi fotografii despre rezervaţie şi despre principalele specii din zonă.