Specii

Alcedo athis

Alcedo athis

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Ardea(syn. Egretta) alba

Ardea(syn. Egretta) alba

Bombina bombina

Bombina bombina

Castor fiber

Castor fiber

Cerambyx cerdo

Cerambyx cerdo

Clanga(syn. Aquila) pomarina

Clanga(syn. Aquila) pomarina

Coracias garrulus

Coracias garrulus

Dryocopus martius

Dryocopus martius

Emys orbicularis

Emys orbicularis

Haliaeetus albicilla

Haliaeetus albicilla

Hyla arborea

Hyla arborea

Hypodryas(syn. Euphydryas) maturna

Hypodryas(syn. Euphydryas) maturna

Lucanus cervus

Lucanus cervus

Lutra lutra

Lutra lutra

Morimus funereus

Morimus funereus

Mustela eversmanii

Mustela eversmanii

Ophiogomphus cecilia

Ophiogomphus cecilia

Riparia riparia

Riparia riparia

Spermophilus citellus

Spermophilus citellus

Triturus dobrogicus

Triturus dobrogicus

Lunca Mureşului Inferior reprezintă o zonă cu biodiversitate ridicată, cele mai reprezentative grupe de specii pentru aria protejată fiind păsările şi peştii. Până în prezent, în Parcul Natural Lunca Mureşului, au fost inventariate peste 1000 specii de plante, peste 200 specii de nevertebrate, peste 200 specii de păsări și peste 100 specii de vertebrate, altele decât păsările.

Flora spontană a Luncii Mureşului este caracteristică zonelor umede, câteva dintre speciile reprezentative fiind: Lepidium draba, Festuca valleriaca, Vicia sp., Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, Artemisia vulgaris, Filago arvensis, Falcaria vulgaris, Malva pusilla. Pajiştile de câmpie sunt constituite din asociaţii de Trifolium, Euphorbia, Plantago, Festuca, Poa, Lolium sau Agrostis.

În zăvoaiele de plop şi salcie este caracteristică prezenţa speciilor căţărătoare, care dau pădurii un aspect de galerie: Vitis sylvestris (viţa de vie sălbatică), Humulus lupulus (hameiul), Clematis vitalba(curpenul) sau Partenocissus inserta (viţa de Canada). În arboretele în care speciile majoritare sunt stejarul şi frasinul, stratul ierbos este bogat în specii precum: Ranunculus sp., Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Anemone silvestris, Stachys silvestris, Viola sp., Geranium sp. sau Polygonatum sp.

Dintre speciile de peşti prezente în aria naturală protejată amintim somnul (Silurus glanis), cega (Acipenser ruthenus), zvârluga (Cobitis taenia), răspărul (Gymnocephalus schraetzer), ţiparul (Misgurnus fossilis).

Dintre reptile şi amfibieni, amintim: broasca râioasă (Bufo viridis), broasca de pământ (Pelobates fuscus), broasca de lac (Rana ridibunda), broasca verde (Rana esculenta), iar dintre reptile – specii de şopârle (Lacerta agilis), şopârla de câmp (Lacerta agilis), năpârca (Anguis fragilis), şarpele de casă (Natrix natrix) şi şarpele de apă (Natrix tessellata).

Cele mai des întâlnite paseriforme sunt graurii (Sturnus vulgaris), rândunica (Hirundo rustica), cioara grivă (Corvus corone cornix), coţofana (Pica pica), silvia cu cap negru (Silvia atricapilla), grangurul (Oriolus oriolus), fâsa de pădure (Anthus trivialis), muscarul (Muscicapa striata), piţigoiul (Parus major) şi cinteza (Fringilla coelebs).

Dintre răpitoare se remarcă gaia neagră (Milvus migrans), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) şi şoimul dunărean (Falco cherrug).

Rozătoarele cele mai reprezentative sunt: popândăul (Cittelus cittelus), hârciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis) şi şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus).

Dintre mamiferele acvatice amintim vidra (Lutra lutra), brebul (Castor fiber), iar dintre mamiferele mari cerbul carpatin (Cervus elaphus), lopătarul (Dama dama), mistreţul (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europaeus) şi pisica sălbatică (Felis silvestris).

 

Secţiune realizată în cadrul proiectului ,,Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureșului și a ariilor protejate conexe”, cod SMIS: 152067.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.